Close

Om Selskab for Medicinsk Studenterforskning

Society for Medical Student Research

Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS) repræsenterer medicinstuderende fra Aarhus Universitet i forskningsregi, og henvender sig derved primært til medicinstuderende der allerede er i gang med medicinsk forskning, eller kunne tænke sig at beskæftige sig med dette.

Selskabet drives på frivillig basis af studerende der, for de flestes vedkommende allerede er eller har været involveret i medicinsk forskning.

Selskabet har lige fra dannelsen i 2005 haft til formål at fremme sundhedsvidenskabelig studenterforskning i Danmark. Dette gøres ved at etablere kontakt mellem studerende og kommende vejledere, vejlede om prægraduate forskningsmuligheder og arrangere praktiske kurser der øger forskningsinteressen blandt medicinstuderende.

For de studerende som er kommet i gang med forskning afholdes en årlig kongres og SMS udgør et bindeled til andre forskningsorganer i Danmark.

I Aarhus står SMS ofte som bindeled mellem PhD-skoleledelsen, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitet på den ene side og de studerende på den anden. Vi har gennem flere år haft et rigt og produktivt samarbejde med Ph.D.-skolen og Institut for Klinisk Medicin vedr. udformning af retningslinier for forskningsåret og nye tiltag og forbedringer for de forskningsaktive studerende ved Health, Aarhus Universitet.


Selskab for Medicinsk Studenterforskning betår af den siddende bestyrelse og eventuelle hangarounds. Bestyrelsen består af femten medlemmer:

  • en formand
  • en næstformand
  • en kasserer
  • en sekretær
  • elleve menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges til den årlige generalforsamling, der afholdes i april. Af de siddende femten bestyrelsesmedlemmer skal minimum tolv være medicinstuderende, og der må således maksimalt sidde tre læger. Foruden den siddende bestyrelse er der mulighed for, at andre interesserede medicinsk forskningsinteresserede kan deltage i vores arbejde (hangarounds).

Møder i SMS

Vi afholder bestyrelsesmøder den første onsdag i måneden kl. 16.30 til ca. 18.00 i Loungen i Medicinerhuset. Alle er velkomne til at deltage.

Cirka 2 gange hvert semester mødes vi med Ph.D.-skoleledelsen, hvor vi drøfter aktuelle emner, som er relevante for studenterforskningen – både i Aarhus og på nationalt plan.

Hall of fame

Æresmedlemsskab af Selskab for Medicinsk Studenterforskning tildeles som anerkendelse for en enestående og fortjenstfuld indsats for medicinsk studenterforskning.

Luis Sigaard Ferreira, æresmedlem af SMS
Luis Sigaard Ferreira

Læge

Medstifter af Selskab for Medicinsk Studenterforskning.
Formand 2005-2008.
Næstformand 2008-2010.
Medlemsskab tildelt den 26. marts 2008.

Jens Christian Djurhuus, æresmedlem af SMS
Jens Christian Djurhuus

Læge, dr. med., professor emeritus

Tidl. institutleder for Institut for Klinisk Medicin.
Medlemsskab tildelt den 15. marts 2011.

Bo Løfgren, æresmedlem SMS
Bo Løfgren

Læge, Ph.D., klinisk professor

Medstifter af Selskab for Medicinsk Studenterforskning.
Medlemsskab tildelt den 15. marts 2015.

Priser

Selskab for Medicinsk Studenterforskning modtog d. 5. maj 2011 Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforsknings forskerpris for arbejdet for sundhedsvidenskabelig studenterforskning – ikke blot i Aarhus, men også i resten af landet.

Den 5. maj 2011 modtog daværende formand Thomas Lass, på vegne af Selskab for Medicinsk Studenterforskning, en pris fra daværende sundhedsminister Bertel Haarder på 10.000 kr. Prisen blev uddelt på National Museet i København for det arbejde, som fra selskabet siden 2005 har lagt i at fremme prægraduat forskning i Danmark og i Aarhus i særdeleshed.

Prisen blev uddelt ved årsmødet for Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning – en tænketank under Indenrigs – og Sundhedsministeriet.


Presseomtale

Pressemeddelese fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Altinget

JP Aarhus d. 6. maj 2011: Aarhus studerende modtager pris (pdf)

UNIvers d. 17. maj 2011: Medicinsk AU-forskerspirer fik pris (pdf)

Aarhus Stiftidende d. 4. maj 2011: Pris til århusianske forskerspirer (pdf)

Dagens Medicin d. 4. maj 2011: Minister støtter medicinsk studenterforskning (pdf)

Billeder
På billedet ses Thomas Lass (daværende formand for SMS) og daværende Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder
Fra venstre mod højre ses Luis Sigaard Ferreira (Formand for SMS 2005-2008, bestyrelsesmedlem), Jens Christian Djurhuus (Æresmedlem af SMS & Leder af Klinisk Institut, Aarhus Universitet), Stine Karlsen (tidl. bestyrelsesmedlem), Poul Jaszczak (Formand for NSS), Thomas Lass (Formand for SMS 2011-2012, bestyrelsesmedlem), Morten Schmidt (Formand for SMS 2010-2011)
Takketale ved formand Thomas Lass. Læs talen her.