Close

Vedtægter

Godkendt på generalforsamlingen den 6. april 2011.

§ 1. Navn og kontaktoplysninger

Dansk navn: Selskab for Medicinsk Studenterforskning
Engelsk navn: Society for Medical Student Research
Initialer: SMS

Adresse:
Aarhus Universitet, Health
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C

CVR-nummer: 31389771

E-mail: mail@studenterforskning.dk og pr@studenterforskning.dk

Hjemmesider: www.studenterforskning.dk og www.studenterkongres.dk

§ 2. Formål

At fremme sundhedsvidenskabelig studenterforskning i Danmark. Dette gøres ved at etablere kontakt mellem studerende og vejledere, vejlede om prægraduate forskningsmuligheder, rådgive i forskningsspørgsmål, arrangere kurser og kongresser, samt at udgøre et bindeled mellem studenterforskere og andre forskningsorganer i Danmark.

§ 3. Medlemsforhold

Stk. 1. Optagelse

Alle personer affilieret til Aarhus Faculty of Health Sciences har mulighed for at blive medlem af foreningen. Det årlige kontingent er fastsat til 0,- kr. Indmeldelse sker ved skriftlig anmodning til foreningens sekretær.

Stk. 2. Udmeldelse

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretær.

Stk. 3. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemskab tildeles på selskabets årlige generalforsamling. Æresmedlemmer er varigt medlem af selskabet og har stemmeret på foreningens bestyrelsesmøder og årlige generalforsamling.

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1. Sammensætning

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på maksimalt 15 medlemmer.

− Heraf udgør formand, næstformand, sekretær og kasserer tilsammen bestyrelsens forretningsudvalg. De resterende 11 bestyrelsesmedlemmer er menige bestyrelsesmedlemmer.

− Formanden skal ved generalforsamlingen være medicinstuderende indskrevet ved Health, Aarhus Universitet.

− Posterne som næstformand, sekretær, kasserer eller menigt bestyrelsesmedlem kan besættes af medicinstuderende eller cand.med.’er, dog således at der maksimalt kan vælges op til 4 cand.med.’er i bestyrelsen.

Stk. 2. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen er på valg ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for perioden indtil næste generalforsamling. Supplering til bestyrelsen kan ske såfremt bestyrelsen ikke er fuldt besat efter generalforsamlingen.

Supplering til bestyrelsen kan ske på et bestyrelsesmøde, såfremt det mindst en uge i forvejen er annonceret at der vil være valg til bestyrelsen. For at et valg kan effektueres kræver det mindst to tredjedele af stemmerne fra bestyrelsesmedlemmerne. En stemme kan afgives ved fremmøde eller ved overdragelse af fuldmagt til formanden.

Stk. 3. Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt en gang om måneden, og minimum fire gange om året. Indkaldelse og dagsorden rundsendes per email forud for bestyrelsesmødet. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst fem bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i sager andre end supplerende valg til bestyrelsen.

Stk. 4. Forretningsudvalg

Bestyrelsens forretningsudvalg kan handle på bestyrelsens vegne i mindre sager. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges ved førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

Stk. 5. Andre udvalg

Bestyrelsen kan løbende nedsætte andre udvalg til varetagelse af konkrete arbejdsopgaver, eksempelvis i forbindelse med planlægning af kursusaktivitet, foredrag og større arrangementer. Disse udvalgs dispositioner skal ligeledes forelægges ved førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes én gang hvert kalenderår. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med to ugers varsel til foreningens medlemmer. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal senest være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne 7 dage før. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når to bestyrelsesmedlemmer eller mindst en femtedel af foreningens medlemmer fremsætter krav herom med angivelse af grund.

Stk. 3. Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte, der ved generalforsamlingen er indskrevne studerende ved Aarhus Faculty of Health Sciences, cand.med.´er eller æresmedlemmer. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægter. Hver fremmødte har én stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt de tilstedeværende ønsker det.

Stk. 4. Gennemførslen

På den ordinære generalforsamling skal som minimum behandles:

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning om foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling
  • Kasserens beretning og fremlæggelse af foreningens årsregnskab
  • Valg af bestyrelse jf. § 4 Stk. 2
  • Behandling af indkomne forslag
§ 6. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger foreningsåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer, hvoraf mindst én skal være valgt uden for bestyrelsen. De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i sådanne henseende.

§ 7. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved formandens og et bestyrelsesmedlems underskrift. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de på foreningen hvilende forpligtelser.

§ 8. Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på generalforsamlingen med to tredjedele af de givne stemmer.

§ 9. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamlingen med to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer. Ved foreningens opløsning forholdes med foreningens formue som følger: Den opnåede formue skænkes til Aarhus Faculty of Health Sciences og må kun benyttes til aktiviteter der har til hensigt at fremme studenterforskning i Danmark.

§ 10. Voldgift

Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt én opmand valgt i fællesskab af stridens parter. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.