Close

Bachelorprojekt

Forskning som en del af bacheloropgaven – det individuelle bachelorprojekt

Generel information

Bachelorprojektet er en 10 siders akademisk opgave som skal udarbejdes og afleveres på 6. semester. I maj/november på 5. semester skal den studerende prioritere 8 overemner:

Efter fristen for prioritering af bachelorprojekterne tildeles hver studerende et af de 8 overemner og tilknyttes en vejleder. I løbet af semesteret modtager man undervisning på hold i tilknytning til det enkelte overemne. I løbet af semesteret finder man i selskab med sin vejleder et specifikt projekt, hvor formålet er selvstændigt at behandle, analysere og diskutere en medicinsk problemstilling. Den studerende skal under forløbet lære målrettet at kunne tilegne sig ny viden gennem bl.a. litteratursøgning og desuden at vurdere kvaliteten af den nye information. Som bachelorstuderende skal man i bachelorprojektet kunne demonstrere indsigt i den videnskabelige forskningsproces samt videnskabsetiske og videnskabsteoretiske forhold.

Målet er at kunne:

 • Analysere sundhedsvidenskabelige problemstillinger systematisk og kritisk på basis af generelle forhåndskundskaber og nyindsamlet litteratur.
 • Anvende medicinsk informationsteknologi til at søge og formidle viden.
 • Diskutere, vurdere og formidle resultater fra sundhedsvidenskabelig litteratur.
 • Reflektere over videnskabsetiske og videnskabsteoretiske aspekter.


Det individuelle bachelorprojekt

Det er muligt at udarbejde et bachelorprojekt, der ikke tager udgangspunkt i et af de 8 overemner. Her skal man som studerende selv finde en vejleder og et projekt, og der skal søges om forhåndsgodkendelse hos Uddannelsesadministrationen. Forhåndsgodkendelse til individuelt projekt skal være opnået senest 5. maj (for efterårssemesteret) og
5. november (for forårssemesteret). Af hensyn til arbejdet med sagsbehandling og godkendelse af ansøgningerne, skal alle ansøgninger om individuelt projekt være indsendt tre arbejdsdage før sidste frist for godkendelse.


Find et projekt og en vejleder

Vi anbefaler at man fortrinsvist laver individuelle bachelorprojekter med professorer eller lektorer fra Institut for Biomedicin eller Institut for Folkesundhedsvidenskab. Man kan dog godt lave et bachelorprojekt med en vejleder fra Institut for Klinisk Medicin, men i dette tilfælde anbefales det, at der udarbejdes projekter der ikke involverer patienter, da der i så fald skal indhentes tilladelse fra De Videnskabsetiske Komitéer, hvilket kan tage lang tid. Et klinisk projekt tager derfor typisk længere tid at forberede. Man kan dog godt udarbejde et review i samarbejde med en vejleder fra Institut for Klinisk Medicin.

Hvis du gerne vil have hjælp til at finde en vejleder og et projekt, henviser vi til vores side Inden du går i gang, hvor du kan læse mere om de vigtigste overvejelser og klikke dig videre til de forskellige sider.


Krav til vejleder

Vejleder skal være ansat ved Aarhus Universitet og som minimum have en Ph.D. Hvis vejleder ikke har en akademisk grad er der principielt to muligheder:

 • at indgå som projektvejleder, men med en seniorforsker, der opfylder kravene som hovedvejleder.
 • søge dispensation ved at indsende CV til bedømmelse for fagudvalget, der ud fra erfaring og publikationsliste vil tage stilling til evt. dispensation.


Vejleders forpligtelser

Vejlederen forpligter sig, i forbindelse med opgaveforløbet, til efter aftale med den studerende, at være til rådighed for den studerende i tiden op til afleveringen. Det er vejlederens ansvar at sikre det faglige niveau. Vejleder bør sikre, at det er muligt for den studerende at overholde gældende frister og regler.


Formalia

Opgavebesvarelsen må have et omfang på maksimalt 10 sider (svarende til 24.000 tegn), inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé og tabeller/figurer. Resuméet indgår i bedømmelsen. Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Opgaven skal skrives på engelsk.

Flere studerende kan i fællesskab aflevere en bacheloropgave.


Forskningsår

Du kan aflevere bacheloropgaven samtidig med din forskningsårsrapport, hvor du skriver bacheloropgaven med udgangspunkt i dit forskningsår. For at få lov til dette, skal du indhente forhåndsgodkendelse på samme vis som til et individuelt projekt. Du skal benytte samme skema, og de samme frister er gældende. Opgaven skal desuden opfylde kravene til bacheloropgaven.


Opbygning af opgaven

På forsiden angives opgavens titel, de(n) studerende(s) navn(e), studienr. og vejleders navn.

På side 2 skal indsættes specialside med oplysninger om projektet. Siden kan downloades her.

På side 3 kan indsættes indholdsfortegnelse.

Abstractet fremgår typisk inden selve opgaven. Du kan læse denne artikel om udarbejdelse af et abstract: Skriv det perfekte abstract.

Selve opgaven opbygges efter IMRAD-strukturen:

 • Introduction/background
 • Materials and methods
 • Results
 • and
 • Discussion and conclusions

Desuden angives referencer.

Mere information

Du kan læse meget mere om bacheloropgaven på studieportalen, hvor du også finder frister for ansøgninger, afleveringsfrist mv.

Studieportalen for bachelorprojektet


Kom i gang

Kom i gang med et individuelt BA-projekt ved at læse mere på vores hjemmeside.

Inden du går i gang

Forskningsområder


Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet for tilmelding til individuelt bachelorprojekt kan downloades herunder.

Download ansøgningsskema for BA-projekt


Uddannelsesadministrator

Kontaktpersonen for det individuelle bachelorprojekt.

Ulla Schmidt


Censorformandskabet for lægeuddannelsen

Besøg siden for Censorformandsskabet for lægeuddannelsen i Danmark.

Censorformandskabets hjemmeside