Vi opdaterer løbende listen over aktuelle forskningsprojekter. Har du et forskningsprojekt, som vi skal vise på siden kan du skrive til mail@studenterforskning.dk. Send gerne en kort beskrivelse af projektet, kontaktoplysninger og eventuelle svarfrist på opslag.

 

Databaser over forskningsprojekter

Nordsjællands Hospital har oprettet en ide-bank over både større og mindre forskningsprojekter af interesse for forskningsinteressede studerende. Der er både ideer og vejledere til en bachelor- eller specialeopgave, prægraduate forskningsprojekter og til PhD-projekter. Læs mere på hjemmesiden.

Er du interesseret i psykiatri? Vil du prøve kræfter med forskning? Så er Psykiatrisk Forskerakademi måske noget for dig. Læs mere om Psykiatrisk Forskerakademi og deres projekter på hjemmesiden.

 

Aktuelle opslag:


Vi søger en forskningsårsstuderende til gennemførelse af et klinisk studie, hvor vi skal undersøge effekten af transanal irrigation (“højt skyl”) til børn, som lider af fækal inkontinens. Du er selv med til at planlægge studiet og dets gennemførelse. Opgaverne indebærer bl.a. protokolskrivning, ansøgning til relevante myndigheder, dataindsamling, dataanalyse og artikelskrivning. Der er lønmidler til projektet, og det vil være fint, hvis start kunne være sommer 2018. Din hovedvejleder for projektet er Professor Søren Rittig. Du vil herudover blive tildelt en seniorforsker og en ph.d.-studerende som medvejledere. Du bliver en del af et aktivt forskningsmiljø, hvor der løbende afholdes strategi-møder, journal clubs, og hvor deltagelse i internationale konferencer vægtes højt. Hvis du er interesseret i projektet, så send en kort motivation samt dit CV til ph.d studerende Cecilie Siggaard.


Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Børn og Unge og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, søger 2 personer, som er interesserede i at blive en del af et igangværende forskningsprojekt i krydsfeltet mellem pædiatri og obstetrik. Vi søger hjælp til to follow-up undersøgelser på et randomiseret studie af planlagt kejsersnit.
– Projekt 1: Vi ønsker at undersøge børnenes lungefunktion 7-9 år efter fødslen. Opgaverne vil omfatte inklusion af børn til projektet, dataindtastning, dataanalyse samt artikelskrivning.
– Projekt 2: En registerbaseret opfølgning med fokus på børnenes sygelighed inden for de første to leveår. Data til studiet foreligger allerede, så de primære opgaver vil være datamanagement, dataanalyse og artikelskrivning. For mere information læs venligst det fulde opslag.
Ved interesse kan en kort motiveret ansøgning samt CV sendes til forskningsårsstuderende Trine Muhs Nielsen. Samtaler med forskergruppen afholdes senest i uge 10, 2018.


Regionshospitalet Randers søger 1-2 medicinstuderende til at varetage opgaver i forbindelse med den daglige drift af et klinisk kardiologisk forskningsprojekt. Arbejdsopgaver omfatter bl.a. dataindtastning, opfyldning af udstyr på daglig basis samt blodprøvetagning på indlagte patienter. Der vil være oplæring i alle opgaver. Projektet foregår i Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers og forløber forventeligt frem til sommeren 2018. Kort fortalt går projektet ud på at undersøge, om det er muligt at be- eller afkræfte blodprop i hjertet hos patienter med brystsmerter hurtigere, end vi gør i dag. Hvis du er interesseret i stillingen eller ønsker at høre mere, kan du læse det fulde opslag eller du kan rette henvendelse via mail til: info@racing-mi.dk og vedlægge CV samt kort motivation.


Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, søger en forskningsårsstuderende til et videnskabeligt projekt indenfor nyremedicin og nefropatologi. Den studerende skal undersøge histologiske forandringer i biopsier sammenholdt med CT-skanninger af nyrer foretaget på levende nyredonorer og sammenholde disse målinger med donorernes nyrefunktion, blodtryk og forskellige andre hæmodynamiske målinger. Biopsimaterialet, CT-skanninger og hæmodynamiske målinger foreligger allerede således, at en væsentlig del af arbejdet vil udgøres af de histopatologiske undersøgelser og CT-skanninger samt efterfølgende databearbejdning og artikelskrivning.
Forskningsåret er planlagt til 1. januar eller 1. februar 2018 og 12 måneder frem. Læs det fulde opslag for detaljer og kontaktoplysninger.


Institut for Biomedicin, AU, søger en forskningsårsstuderende til et basalvidenskabeligt forskningsprojekt indenfor oftalmologi. Studiet undersøger 1) de cellulære mekanismer der ligger til grund for retina degeneration ved mangel på receptoren megalin og 2) om ekspressionen af denne receptor falder med alderen og dermed kan være medvirkende til alders relateret retina degeneration. Studiet anvender genmodificerede mus, humant materiale og en række protein kemiske metoder.
Hvis du er interesseret i øjets fysiologi og har lyst til at lave et projekt der kan brobygge basalvidenskab og kliniske problemstillinger er dette muligvis et projekt for dig. Henvend dig gerne i løbet af sommeren 2017 til Lektor Rikke Nielsen


Translational Neuropsychiatry Unit (TNU) ved Aarhus Universitetshospital i Risskov søger studerende til forskningsprojekt angående stress tidligt i livet. Se venligst vedhæftede opslag eller TNUs hjemmeside for yderligere information. Hvis du er interesseret, så skriv en kort motiveret ansøgning på engelsk til Giulia Treccani.


Urinvejskirurgisk afdeling, AUH søger en engageret forskningsårsstuderende, til et spændende forskningsprojekt indenfor prostatacancer. Projektet er et nationalt studie, der ved retrospektiv journalgennemgang skal belyse hvilke behandlingsrelaterede faktorer, der har betydning for sygdomsfri overlevelse hos patienter, der bliver behandlet med strålebehandling grundet sygdomstilbagefald efter operation for prostatacancer. Projektet har desuden til formål, via patientrapporterede data, at undersøge hyppigheden og graden af bivirkninger hos patienter med prostatacancer, der er behandlet med såvel kirurgi som strålebehandling. Hovedvejleder er Professor Michael Borre. Ved interesse send en mail til PhD-studerende Maria Ervandian (mservandian@clin.au.dk).


Klinisk Epidemiologisk Afdeling søger en forskningsårsstuderende med interesse for både kardiologi og epidemiologi. Projektet omhandler multisygdoms betydning for udfaldet af et akut hjerteanfald. I takt med befolkningen bliver ældre er der flere patienter med blodprop i hjertet der vil have andre konkurrende sygdomme. Der har derfor stor klinisk og samfundsmæssig betydning at vide mere om den prognostiske betydning som komorbiditet har på prognosen efter et myokardieinfarkt. Se venligst vedhæftede opslag. Hvis du er interesseret så send en motiveret ansøgning og CV til Morten Schmidt.


Kardiologisk afdeling og Institut for Klinisk Medicin, Skejby Sygehus søger en engageret forskningsårsstuderende til et eksperimentelt studie i mus, hvor vi ønsker at undersøge effekten af intermitterende iltmangel i et ben på udviklingen af åreforkalkning. Studiet foregår i et samarbejde mellem 2 veletablerede forskningsgrupper, der begge har stor ekspertise i de anvendte metoder samt stor erfaring i vejledning af forskningsårsstuderende. Hovedvejleder er Prof. Hans Erik Bøtker. Hvis du er interesseret, så send en mail til Martin B. Mortensen eller Jacob Johnsen.


Ortopædkirurgisk forskning i Aarhus søger forskningsårsstuderende. Se venligst vedhæftede opslag. Kort ansøgning (maks. ½ A4-side) samt CV sendes til matsbue@clin.au.dk snarest muligt.